ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Οι κύριοι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

  • Η γενική μέριμνα και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με Θαλασσαιμία.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τη Θαλασσαιμία και την αιμοδοσία.
  • Η εφαρμογή των ενδεικνυόμενων μέσων για αποτελεσματική θεραπεία της Θαλασσαιμίας σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας της νόσου.
  • Η διαπαιδαγώγηση, κοινωνική προσαρμογή, επιμόρφωση, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική αποκατάσταση και γενικά μέριμνα των πασχόντων.
  • Η στήριξη και ενίσχυση των επιστημονικών κέντρων και κάθε εγκατάστασης οποιασδήποτε μορφής εξυπηρετεί τις χρόνιες θεραπευτικές ανάγκες των θαλασσαιμικών.